GARANTÍAS E DEVOLUCIÓNS

A garantía dos produtos ofrecidos responderán aos seguintes artigos baseados na Lei 23/2003 de 10 de xullo de Garantías de venda de bens de consumo:

I) Conformidade dos produtos co contrato

1. Agás proba en contrario, entenderase que os produtos son conformes co contrato sempre que cumpran todos os requisitos que se expresan a continuación, agás que polas circunstancias do caso algún deles non resulte aplicable:

a) Se axusten á descrición realizada por Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s).

b) Sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinen os produtos do mesmo tipo.

c) Sexan aptos para calquera uso especial requirido polo cliente cando o puxese en coñecemento de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) no momento da celebración do contrato, sempre que este admitise que o produto é apto para este uso.

d) Presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que o cliente poida fundadamente esperar, tendo en conta a natureza deste e, se é o caso, as descricións sobre as características concretas dos produtos feitas por Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s).

e) Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) describe os detalles, as características técnicas e as fotografías dos produtos facilitados polo fabricante destes, de maneira que non queda obrigado por estas declaracións públicas.

2. Non procederá a responsabilidade por faltas de conformidade que o USUARIO coñeza ou non puidese ignorar no momento da celebración do contrato ou que teñan a súa orixe en materiais subministrados polo USUARIO.

II) Responsabilidade do PRESTADOR

Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responderá ante o USUARIO de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto. Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) recoñece ao USUARIO o dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo e á resolución do contrato.

III) Reparación e substitución dos produtos

1. Se o produto non é conforme co contrato, o USUARIO poderá optar entre esixir a reparación (no caso de ser posible) ou a substitución deste, agás que unha destas opcións resulte imposible ou desproporcionada. Desde o momento en que o USUARIO comunique a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) a opción elixida, ambas as partes deberán aterse. Esta decisión do USUARIO enténdese sen prexuízo do disposto no artigo IV seguinte para os supostos en que a reparación ou a substitución non logren poñer o produto en conformidade co contrato.

2. Considerarase desproporcionada toda forma de saneamento que impoña a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) custos que, en comparación coa outra forma de saneamento, non sexan razoables, tendo en conta o valor que tería o produto se non houbese falta de conformidade, a relevancia da falta de conformidade e se a forma de saneamento alternativa se puidese realizar sen inconvenientes maiores para o USUARIO.

IV) Regras da reparación ou substitución do produto

A reparación e a substitución axustaranse ás seguintes regras:

a) Serán gratuítas para o USUARIO.

Esta gratuidade comprenderá os gastos necesarios realizados para emendar a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de envío, así como os custos relacionados coa man de obra e os materiais.

b) Levaranse a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o usuario, tendo en conta a natureza dos produtos e a finalidade que tivesen para o USUARIO.

c) A reparación suspende o cómputo dos prazos a que se refire o artigo VII. O período de suspensión comezará desde que o USUARIO poña o produto á disposición de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) e concluirá coa entrega ao USUARIO do produto xa reparado. Durante os seis meses posteriores á entrega do produto reparado, Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responderá das faltas de conformidade que motivaron a reparación. Presúmese que se trata da mesma falta de conformidade cando se reproduzan no produto defectos da mesma orixe que os inicialmente manifestados.

d) A substitución suspende os prazos a que se refire o artigo VII desde o exercicio da opción ata a entrega do novo produto. Ao produto substituto seralle de aplicación, en todo caso, o segundo parágrafo do artigo VII.

e) Se concluída a reparación e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o USUARIO poderá esixir a substitución deste, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos do artigo V.

f) Se a substitución non logra poñer o produto en conformidade co contrato, o USUARIO poderá esixir a reparación deste, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos dos artigos V e VI.

g) O USUARIO non poderá esixir a substitución no caso de produtos non funxibles, nin tampouco cando se trate de produtos de segunda man.

 

h) A reparación procederá no caso de accesorios ou produtos susceptibles da mesma polo que se exceptúan os artigo de textil.

V) Rebaixa do prezo e resolución do contrato

A rebaixa do prezo e a sustitución por un vale polo importe do valor do produto procederán, a elección do USUARIO, cando este non poida esixir a reparación ou a substitución do produto e nos casos en que estas non se levasen a cabo nun prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o USUARIO. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia.

VI) Criterios para a rebaixa do prezo

A rebaixa do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de ser conforme co contrato e o valor que o produto efectivamente entregado tiña no momento da entrega.

VII) Prazos

1. Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. Nos produtos de segunda man, Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) e o USUARIO poderán pactar un prazo menor, que non poderá ser inferior a un ano desde a entrega.

Agás proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos seis meses posteriores á entrega xa existían cando o produto se entregou, agás cando esta presunción sexa incompatible coa natureza do produto ou a índole da falta de conformidade.

2. Agás proba en contrario, a entrega enténdese feita o día que figure no ticket de compra, ou no albará de entrega correspondente se este fose posterior.

3. A acción para reclamar o cumprimento do previsto nos artigos anteriores prescribe aos tres anos desde a entrega do produto.

4. O USUARIO deberá informar a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela.

Agás proba en contrario, entenderase que a comunicación do USUARIO tivo lugar dentro do prazo establecido.

VIII) Acción contra o produtor

Cando ao USUARIO lle resulte imposible ou lle supoña unha carga excesiva dirixirse a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) por falta de conformidade dos produtos co contrato de compravenda poderá reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto.

Con carácter xeral, e sen prexuízo de que a responsabilidade do produtor cese, nos mesmos prazos e condicións que os establecidos para Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), o produtor responderá pola falta de conformidade cando esta se refira á orixe, identidade ou idoneidade dos produtos, de acordo coa súa natureza e finalidade e coas normas que os regulan.

Enténdese por produtor o fabricante dun produto ou o importador deste no territorio da Unión Europea ou a calquera persoa que se presente como tal ao indicar no produto o seu nome, marca ou outro signo distintivo.

Quen respondese fronte ao USUARIO disporá do prazo dun ano para repetir de responsable da falta de conformidade. Este prazo compútase a partir do momento en que se completou o saneamento.


14. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións dos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO.

No caso de que o USUARIO teña o seu domicilio fóra de España, o PRESTADOR e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais máis próximos á poboación de As Pontes (España)

Chama á nosa tenda

+34 981 94 82 60

info@adeandurinha.gal

Working hours of our store:

On weekdays:

Sábado:

Domingo:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: