1. INFORMACIÓN AO USUARIO


Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro
(LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento:manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:
Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico,  presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus  produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
Remitir o boletín de noticias da páxina web.
Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado.
Criterios de conservación dos datos: non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario  para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.
Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal.


Dereitos que asisten ao Usuario:
Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Poderá solicitar o noso formulario, debendo envialo firmado (de forma presencial, por correo postal o electrónico) e acompañado de unha copia do seu Documento Nacional de Identidade a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s).
Avenida de Castelao 3, baixo, cp.15320 As Pontes (A Coruña).
Email:info@adeandurinha.gal


2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO


Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos,marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao  RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación destes. O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que, sempre que realizara algún tipo de cesión de datos persoais, se pedirá previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDADE


Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das  normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos que  son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co Interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
O RESPONSABLE garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establece o GDPR co fin  de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Chama á nosa tenda

+34 981 94 82 60

info@adeandurinha.gal

Working hours of our store:

On weekdays:

Sábado:

Domingo:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: