Este documento contractual rexerá a contratación de produtos e servizos a través do sitio web www.adeandurinha.gal, propiedade de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), en diante PRESTADOR.

A aceptación deste documento supón que o USUARIO:

- Leu, entende e comprende o aquí exposto.
- É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
- Asume todas as obrigas aquí dispostas.

Estas condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web do PRESTADOR.

O PRESTADOR informa que o comercio é responsable e coñece a lexislación vixente dos países aos que envía os produtos e resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que iso poida afectar aos bens ou promocións que foron adquiridos previamente á modificación.

Identidade das partes contratantes

Por un lado, o provedor dos bens ou servizos contratados polo USUARIO é Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), con domicilio social Avenida de Castelao 3, baixo , cp.15320 As Pontes (A Coruña), NIF 79329838D, e con teléfono de atención ao cliente / USUARIO 981 94 82 60.

E doutra, o USUARIO, rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, e é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao PRESTADOR.

Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nacida entre o PRESTADOR e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contratación en liña a casa correspondente.

A relación contractual de compravenda implica a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto ou servizo concreto.

Procedemento de contratación

O USUARIO, para poder acceder aos servizos ou produtos ofrecidos por PRESTADOR, deberá darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Por iso, o USUARIO deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridos, os cales se tratarán de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), e detallado no Aviso legal e Política de privacidade deste sitio web.

O USUARIO seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer un uso dilixente destes e a non poñelos a disposición de terceiros, así como a comunicar ao PRESTADOR a perda ou roubo destes ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de maneira que este proceda ao bloqueo inmediato.

Una vez que foi creada a conta de usuario, infórmase de que de conformidade co que esixe o artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

1. Cláusulas xerais de contratación.
2. Envío de pedidos.
3. Dereito de desistencia.
4. Reclamacións.
5. Forza maior.
6. Competencia.
7. Xeneralidades da oferta.
8. Prezo e prazo de validez da oferta.
9. Gastos de transporte.
10. Forma de pagamento, gastos e descontos.
11. Proceso de compra.
12. Garantías aplicables.
13. Garantías e devolucións.
14. Lei aplicable e xurisdición.


1. CLÁUSULAS XERAIS DE CONTRATACIÓN

Agás estipulación particular por escrito, a realización dun pedido ao PRESTADOR suporá a aceptación por parte do USUARIO destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo USUARIO poderá diferir das do PRESTADOR se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito por PRESTADOR.


2. ENVÍO DE PEDIDOS

O PRESTADOR non enviará ningún pedido ata comprobar que se realizou o pagamento.

Os envíos de mercancías faranse habitualmente mediante MENSAXERÍA EXPRESS, segundo o destino designado libremente polo USUARIO.

As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximadas, non constituíndo o atraso incumprimento esencial. No caso de que o PRESTADOR non realizase a entrega da mercancía transcorridos 30 días desde a data de entrega pactada, o cliente quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso se derive ningunha responsabilidade por danos e perdas imputable ao PRESTADOR.

O prazo de entrega adoita estar comprendido entre 24 e 72 horas, segundo a poboación de destino e a forma de pagamento elixida. Enténdese este termo sempre que se confirmase a dispoñibilidade da mercancía e comprobase o pagamento completo do pedido.

O PRESTADOR non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos á disposición do USUARIO e este, ou o delegado deste, asinase o documento de recepción da entrega.

Corresponde ao USUARIO verificar os produtos á recepción e expoñer todas as excepcións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega.

No caso de que a contratación non implique a entrega física de ningún produto, sendo estes directamente descargados do sitio web, o PRESTADOR informará previamente o USUARIO respecto do procedemento que debe seguir para realizar esta descarga.


3. DEREITO DE DESISTENCIA

O USUARIO ten os mesmos dereitos e prazos para proceder a realizar a devolución e/ou reclamar os posibles vicios ou defectos que presente o produto ou servizo, tanto en modo en liña como fóra de liña.

O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto, para a devolución deste (artigo 71 da Lei 3/2014 de 27 de marzo). Agás que a devolución sexa realizada por defectos no produto, os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do USUARIO. O produto deberá ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado.

O dereito de desistencia non poderá aplicarse nos seguintes casos:

1. Se o produto non se presenta en perfectas condicións.

2. Se as embalaxes do produto non son as orixinais ou estas non se atopan en perfecto estado. A embalaxe orixinal deberá protexer o produto de maneira que se reciba en perfectas condicións, quedando prohibido o uso de precintos e cintas adhesivas aplicados directamente sobre este.

3. Cando o produto estea aberto sen poderse demostrar que non se usou.

4. Nas aplicacións de soporte lóxico que sexan directamente descargadas a través do portal.

5. Cando sexan produtos personalizados ou aqueles que, por razóns de hixiene ou outras excepcións legalmente previstas, non sexan susceptibles deste dereito.

Toda devolución deberá estar comunicada ao PRESTADOR, solicitando un número de devolución (RMA) mediante o formulario de RMA habilitado para iso, ou por correo electrónico a info@adeandurinha.gal, indicando o número de factura ou pedido.

Unha vez o USUARIO recibise o número de RMA, fará chegar o produto ao PRESTADOR, indicando este número na carta de envío e facéndose cargo dos gastos de transporte, no domicilio de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), Avenida de Castelao 3, baixo, cp.15320 As Pontes (A Coruña).


4. RECLAMACIÓNS

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida canto antes, podéndose realizar nos seguintes enderezos de contacto:

Postal: Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), Avenida de Castelao 3, baixo, cp.15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono: 981 94 82 60
Correo electrónico: info@adeandurinha.gal


Resolución de litixios en liña (Online Dispute Resolution)

Conforme o Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo e resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos os dous. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORZA MAIOR

As partes non incorrerán en responsabilidade ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obriga demorarase ata a cesación do caso de forza maior.


6. COMPETENCIA

O USUARIO non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigas contratados na venda.

Se algunha estipulación destas condicións se considerase nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificación de ningún modo.

O USUARIO declara que leu, coñece e acepta as presentes Condicións Xerais en toda a súa extensión.


7. XENERALIDADES DA OFERTA

Todas as vendas e entregas efectuadas polo PRESTADOR entenderanse sometidas ás presentes Condicións Xerais.

Ningunha modificación, alteración ou pacto contrario á Proposta Comercial de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) ou aquí estipulado terá efecto, agás pacto expreso por escrito asinado polo PRESTADOR, neste caso, estes pactos particulares prevalecerán.

Dados os continuos avances técnicos e melloras dos produtos, o PRESTADOR resérvase a facultade de modificar as súas especificacións respecto da información facilitada na súa publicidade, sempre e cando non afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións terán tamén validez no caso de que, por calquera causa, se vise afectada a posibilidade de subministro dos produtos ofrecidos.


8. PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA

Os prezos que se indican respecto de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables. Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, manipulación, seguro de envíos ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto ou servizo adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real.

Antes de realizar a compra poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se realice o pedido.

Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispoñibilidade de produtos como se non.

Todo pagamento realizado ao PRESTADOR implica a emisión dun ticket (ou factura en caso de solicitude expresas) a nome do USUARIO rexistrado ou da razón social que este informase no momento de realizar o pedido. Este ticket será enviado xunto co produto adquirido ao enderezo de correo electrónico proporcionado polo USUARIO.

Para calquera información sobre o pedido, o USUARIO poderá contactar a través do teléfono de atención ao cliente do PRESTADOR 981 94 82 60 ou mediante correo electrónico ao enderezo info@adeandurinha.gal.


9. GASTOS DE TRANSPORTE

Os prezos non inclúen gastos de envío ou comunicación, agás pacto expreso por escrito en contrario.

Os portes calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento, xa que se calculan en función da opción de envío escollida e polo enderezo de entrega.

A tarifa máxima de transporte aplicada é a seguinte:


-Recollida en tenda: sin coste.

-Envío express (24/48 horas): 5.50€ para Península (España) e Baleares.

-Envío economico (72 horas): 4€ para Península (España) e Baleares.

-Recogida en la Oficina de Correos más próxima al domicilio: 3.50€ para Península (España) e Baleares.

-Gastos de envío gratis a partir de 60€.

-Envío a otros destinos, fora de Península (España) e Baleares: sometido a consulta e acordo co PRESTADOR. 


10. FORMAS DE PAGAMENTO, CARGOS E DESCONTOS

O PRESTADOR posibilita as seguintes formas para efectuar o pagamento dun pedido:

• Tarxeta de crédito ou débito.


11. PROCESO DE COMPRA

Cesta (simulación de orzamento)

Calquera produto do noso catálogo pódese engadir á cesta. Nesta, só se observarán os artigos, a cantidade, o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos, cargos e descontos segundo os datos de pagamento e de envío introducidos.

As cestas non teñen ningunha vinculación administrativa, só é un apartado onde se pode simular un orzamento sen ningún compromiso por ambas as partes.

Desde a cesta pódese facer un pedido seguindo os seguintes pasos para a sua correcta formalización:

1. - Comprobación dos datos de facturación.
2. - Comprobación do enderezo de envío.
3. - Selección da forma de pagamento.
4. - Realizar o pedido (comprar).

Unha vez procesado o pedido, o sistema envía instantaneamente un correo electrónico ao departamento de xestión do PRESTADOR.

Pedidos (solicitudes de compra)

Nun máximo de 24 horas, en días laborables, enviarase un correo electrónico confirmando o estado do pedido e a data de envío.


12. GARANTÍAS APLICABLES

Todos os produtos ofrecidos a través do sitio web son completamente orixinais, agás que se indique o contrario na súa descrición. Todos teñen un período de garantía de dous anos, conforme os criterios e condicións descritos no Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.


13. GARANTÍAS E DEVOLUCIÓNS

A garantía dos produtos ofrecidos responderán aos seguintes artigos baseados na Lei 23/2003 de 10 de xullo de Garantías de venda de bens de consumo:

I) Conformidade dos produtos co contrato

1. Agás proba en contrario, entenderase que os produtos son conformes co contrato sempre que cumpran todos os requisitos que se expresan a continuación, agás que polas circunstancias do caso algún deles non resulte aplicable:

a) Se axusten á descrición realizada por Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s).

b) Sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinen os produtos do mesmo tipo.

c) Sexan aptos para calquera uso especial requirido polo cliente cando o puxese en coñecemento de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) no momento da celebración do contrato, sempre que este admitise que o produto é apto para este uso.

d) Presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que o cliente poida fundadamente esperar, tendo en conta a natureza deste e, se é o caso, as descricións sobre as características concretas dos produtos feitas por Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s).

e) Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) describe os detalles, as características técnicas e as fotografías dos produtos facilitados polo fabricante destes, de maneira que non queda obrigado por estas declaracións públicas.

2. Non procederá a responsabilidade por faltas de conformidade que o USUARIO coñeza ou non puidese ignorar no momento da celebración do contrato ou que teñan a súa orixe en materiais subministrados polo USUARIO.

II) Responsabilidade do PRESTADOR

Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responderá ante o USUARIO de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto. Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) recoñece ao USUARIO o dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo e á resolución do contrato.

III) Reparación e substitución dos produtos

1. Se o produto non é conforme co contrato, o USUARIO poderá optar entre esixir a reparación (no caso de ser posible) ou a substitución deste, agás que unha destas opcións resulte imposible ou desproporcionada. Desde o momento en que o USUARIO comunique a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) a opción elixida, ambas as partes deberán aterse. Esta decisión do USUARIO enténdese sen prexuízo do disposto no artigo IV seguinte para os supostos en que a reparación ou a substitución non logren poñer o produto en conformidade co contrato.

2. Considerarase desproporcionada toda forma de saneamento que impoña a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) custos que, en comparación coa outra forma de saneamento, non sexan razoables, tendo en conta o valor que tería o produto se non houbese falta de conformidade, a relevancia da falta de conformidade e se a forma de saneamento alternativa se puidese realizar sen inconvenientes maiores para o USUARIO.

IV) Regras da reparación ou substitución do produto

A reparación e a substitución axustaranse ás seguintes regras:

a) Serán gratuítas para o USUARIO.

Esta gratuidade comprenderá os gastos necesarios realizados para emendar a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de envío, así como os custos relacionados coa man de obra e os materiais.

b) Levaranse a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o usuario, tendo en conta a natureza dos produtos e a finalidade que tivesen para o USUARIO.

c) A reparación suspende o cómputo dos prazos a que se refire o artigo VII. O período de suspensión comezará desde que o USUARIO poña o produto á disposición de Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) e concluirá coa entrega ao USUARIO do produto xa reparado. Durante os seis meses posteriores á entrega do produto reparado, Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responderá das faltas de conformidade que motivaron a reparación. Presúmese que se trata da mesma falta de conformidade cando se reproduzan no produto defectos da mesma orixe que os inicialmente manifestados.

d) A substitución suspende os prazos a que se refire o artigo VII desde o exercicio da opción ata a entrega do novo produto. Ao produto substituto seralle de aplicación, en todo caso, o segundo parágrafo do artigo VII.

e) Se concluída a reparación e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o USUARIO poderá esixir a substitución deste, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos do artigo V.

f) Se a substitución non logra poñer o produto en conformidade co contrato, o USUARIO poderá esixir a reparación deste, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos dos artigos V e VI.

g) O USUARIO non poderá esixir a substitución no caso de produtos non funxibles, nin tampouco cando se trate de produtos de segunda man.

 

h) A reparación procederá no caso de accesorios ou produtos susceptibles da mesma polo que se exceptúan os artigo de textil.

V) Rebaixa do prezo e resolución do contrato

A rebaixa do prezo e a sustitución por un vale polo importe do valor do produto procederán, a elección do USUARIO, cando este non poida esixir a reparación ou a substitución do produto e nos casos en que estas non se levasen a cabo nun prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o USUARIO. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia.

VI) Criterios para a rebaixa do prezo

A rebaixa do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de ser conforme co contrato e o valor que o produto efectivamente entregado tiña no momento da entrega.

VII) Prazos

1. Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. Nos produtos de segunda man, Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) e o USUARIO poderán pactar un prazo menor, que non poderá ser inferior a un ano desde a entrega.

Agás proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos seis meses posteriores á entrega xa existían cando o produto se entregou, agás cando esta presunción sexa incompatible coa natureza do produto ou a índole da falta de conformidade.

2. Agás proba en contrario, a entrega enténdese feita o día que figure no ticket de compra, ou no albará de entrega correspondente se este fose posterior.

3. A acción para reclamar o cumprimento do previsto nos artigos anteriores prescribe aos tres anos desde a entrega do produto.

4. O USUARIO deberá informar a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela.

Agás proba en contrario, entenderase que a comunicación do USUARIO tivo lugar dentro do prazo establecido.

VIII) Acción contra o produtor

Cando ao USUARIO lle resulte imposible ou lle supoña unha carga excesiva dirixirse a Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s) por falta de conformidade dos produtos co contrato de compravenda poderá reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto.

Con carácter xeral, e sen prexuízo de que a responsabilidade do produtor cese, nos mesmos prazos e condicións que os establecidos para Raquel Fraga Sueiras (Anduriña´s), o produtor responderá pola falta de conformidade cando esta se refira á orixe, identidade ou idoneidade dos produtos, de acordo coa súa natureza e finalidade e coas normas que os regulan.

Enténdese por produtor o fabricante dun produto ou o importador deste no territorio da Unión Europea ou a calquera persoa que se presente como tal ao indicar no produto o seu nome, marca ou outro signo distintivo.

Quen respondese fronte ao USUARIO disporá do prazo dun ano para repetir de responsable da falta de conformidade. Este prazo compútase a partir do momento en que se completou o saneamento.


14. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións dos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO.

No caso de que o USUARIO teña o seu domicilio fóra de España, o PRESTADOR e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais máis próximos á poboación de As Pontes (España).

Chama á nosa tenda

+34 981 94 82 60

info@adeandurinha.gal

Working hours of our store:

On weekdays:

Sábado:

Domingo:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: