ENVÍO DE PEDIDOS

O PRESTADOR non enviará ningún pedido ata comprobar que se realizou o pagamento.

Os envíos de mercancías faranse habitualmente mediante MENSAXERÍA EXPRESS, segundo o destino designado libremente polo USUARIO.

As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximadas, non constituíndo o atraso incumprimento esencial. No caso de que o PRESTADOR non realizase a entrega da mercancía transcorridos 30 días desde a data de entrega pactada, o cliente quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso se derive ningunha responsabilidade por danos e perdas imputable ao PRESTADOR.

O prazo de entrega adoita estar comprendido entre 24 e 72 horas, segundo a poboación de destino e a forma de pagamento elixida. Enténdese este termo sempre que se confirmase a dispoñibilidade da mercancía e comprobase o pagamento completo do pedido.

O PRESTADOR non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos á disposición do USUARIO e este, ou o delegado deste, asinase o documento de recepción da entrega.

Corresponde ao USUARIO verificar os produtos á recepción e expoñer todas as excepcións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega.

No caso de que a contratación non implique a entrega física de ningún produto, sendo estes directamente descargados do sitio web, o PRESTADOR informará previamente o USUARIO respecto do procedemento que debe seguir para realizar esta descarga.

Chama á nosa tenda

+34 981 94 82 60

info@adeandurinha.gal

Working hours of our store:

On weekdays:

Sábado:

Domingo:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: